Grunden

Centralt beliggende grund:

Delområde B

I delområde B må kun opføres en samlet tæt lav boligbebyggelse med fælleshus.

Etagearealet på den samlede bebyggelse må ikke overstige 2.500 m² inkl. fællehus. Herudover må der til den enkelte bolig og til fælleshuset opføres et udhus/skur med en grundflade på indtil 10 m² samt terrasseoverdækning på ikke over 10 m². Der kan endvidere etableres carporte.

De enkelte boligers størrelse må ikke overstige 130 m².

Bebyggelsen må kun opføres i ét plan uden udnyttelig tagetage.

Lokalplanens baggrund og formål.

Lokalplanområdet omfatter det tidligere Jonstrup Seminarium og arealerne omkring dette. Det tidligere Jonstrup Seminariums ældste bygninger stammer fra 1700-tallet og er oprindelig opført som klædefabrik. I 1800-tallet ophørte klædefabrikationen og bygningerne blev indrettet til seminarium. I 1955 flyttede seminariet og Flyvevåbnets officersskole overtog bygningerne. Det varede indtil 1995 hvor officersskolen flyttede til Jonstruplejren i Ballerup Kommune og bygningerne blev sat til salg. Værløse Kommune købte ejendommen inkl. den tilgrænsende matr.nr. 1s.

Bygningerne anvendes i dag til bl.a. skole og fritidshjem. Det tidligere seminarium fremstår stadig som et markant og bevaringsværdigt bygningskompleks og samlingspunkt i Jonstrup. Nord og øst for bygningerne ligger seminarieparken som lokalplanens boligområder grænser op til.

Det øvrige lokalplanområde (bortset fra de eksisterende boligparceller) tilhørte også tidligere Forsvaret, men blev i 2004 efter nedlæggelse af Flyvestation Værløse som operativ base afhændet til Kuben Byg A/S - senere Boligejendom ApS. Området har været udnyttet jordbrugsmæssigt. I kommuneplanen har området siden 2005 været planlagt til boligformål.

Kommuneplanens rammebestemmelse er resultatet af en planlægningsproces, der blev indledt efter forsvarsforliget i maj 1999, der resulterede i det første frasalg af arealer fra Flyvestation Værløse herunder arealerne nord for det tidligere Jonstrup Seminarium. Kommunalbestyrelsen i Værløse Kommune havde et ønske om en bymæssig afrunding af Jonstrup og fik i forbindelse med Regionplan 2005 overført arealerne til byområde, således at Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune kunne udlægge arealerne som fremtidig byzone til boligformål.

Området blev i kommuneplanen udlagt til tæt lavt boligbyggeri, der er den dominerende bebyggelsesform i Jonstrup. Grundens terrænforhold og naturindhold med en lille fredskov og et lille vådområde centralt på arealet fordrer en samlet disponering af bebyggelsen. Den samlede bebyggelsesprocent for ansøgers arealer er på den baggrund fastsat relativt lavt (17 %) i kommuneplanen.

Ejeren af matr.nr. 34b, som udgør to tredjedele af lokalplanen område, ønsker nu at udnytte kommuneplanens muligheder for boligbyggeri, hvilket er anledningen til nærværende Lokalplan 119. Lokalplanens afgrænsning er fastlagt således, at lokalplanen medtager alle de landzone ejendomme i Jonstrup, der i henhold til Kommuneplan 2013 skal overgå til byzonestatus.

Det er Byrådets vurdering, at lokalplanens disponering af det samlede område med både tæt lavt og åbent lavt boligbyggeri vil kunne danne udgangspunkt for et nyt og attraktivt boligkvarter med en fin variation i bebyggelsesformerne og med en grøn karakter i tæt samspil med de bymæssige kvaliteter i og omkring det tidligere Jonstrup Seminarium. Dette er i overensstemmelse med Byrådets vision om at by- og boligudviklingen skal ske i respekt for rekreative og bevaringsmæssige værdier og kulturhistoriske og naturmæssige forhold. Netop det varierede udbud af boligtyper er karakteristisk for et lokalsamfund som Jonstrup, der dermed bidrager til kommunens bebyggelsesmæssige mangfoldighed.find os på facebook