Grunden

Centralt beliggende grund:

Delområde B

I delområde B må kun opføres en samlet tæt lav boligbebyggelse med fælleshus.

Etagearealet på den samlede bebyggelse må ikke overstige 2.500 m² inkl. fællehus. Herudover må der til den enkelte bolig og til fælleshuset opføres et udhus/skur med en grundflade på indtil 10 m² samt terrasseoverdækning på ikke over 10 m². Der kan endvidere etableres carporte.

Bebyggelsen må kun opføres i ét plan uden udnyttelig tagetage.

Lokalplanens baggrund og formål.

Lokalplanområdet omfatter det tidligere Jonstrup Seminarium og arealerne omkring dette. Det tidligere Jonstrup Seminariums ældste bygninger stammer fra 1700-tallet og er oprindelig opført som klædefabrik. I 1800-tallet ophørte klædefabrikationen og bygningerne blev indrettet til seminarium. I 1955 flyttede seminariet og Flyvevåbnets officersskole overtog bygningerne. Det varede indtil 1995 hvor officersskolen flyttede til Jonstruplejren i Ballerup Kommune og bygningerne blev sat til salg. Værløse Kommune købte ejendommen inkl. den tilgrænsende matr.nr. 1s.

Bygningerne anvendes i dag til bl.a. skole og fritidshjem. Det tidligere seminarium fremstår stadig som et markant og bevaringsværdigt bygningskompleks og samlingspunkt i Jonstrup. Nord og øst for bygningerne ligger seminarieparken som lokalplanens boligområder grænser op til.find os på facebook