Vedtægter for Seniorbofællesskabet Jonshøj (November 2021)

§ 1 Foreningens navn, hjemsted, formål og idegrundlag

Stk. 1 Foreningens navn og stiftelse

Foreningens navn er Seniorbofællesskabet Jonshøj.

Foreningen er stiftet d. 7. marts 2016

Stk. 2 Formål

Stk. 2.  Foreningens formål er at etablere et seniorbofællesskab i Jonstrup i Furesø kommune med toogtyve (22) selvstændige almennyttige boliger samt et fælleshus samt endvidere 8 små boliger som ikke er en del af bofællesskabet. Jf. lokalplan 119/delområde B.

Bofællesskabet bygges fra nyt som række-/kædehuse i forskellige størrelser med tilknyttede fælles bygninger og fælles installationer.

Foreningen forestår etablering af bofællesskabet i samarbejde med det af kommunen udpegede boligselskab Domea/Farumsødal. Når bebyggelsen er etableret overgår foreningen til en selvstændig afdeling under boligselskabet.

Stk. 3 Idégrundlag

Beboerne skal forpligte sig til at deltage aktivt i fællesskabet. Det er alles ansvar og opgave at medvirke til, at fællesskabet fungerer bedst muligt, men alle forventes ikke at indgå i fællesskabet på samme aktivitetsniveau til enhver tid. Der skal skabes muligheder for udøvelse af forpligtende aktivt samvær, der skal fungere som gensidig, social og menneskelig støtte for fællesskabets beboere. Som medlemmer kan optages personer der er 45+ og gerne under 70 og som ikke har hjemmeboende børn under 18 år.

Det er tilladt at holde kæledyr, hvis det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Der skal etableres et bofællesskab, som i sin fysiske udformning og i kraft af beboernes holdning giver mulighed for:

·        et tættere og mere forpligtende samvær end det der er lagt op til i traditionelt almennyttigt boligbyggeri, men dog ikke så tæt som i kollektiver,

·        et bredere socialt netværk end det man har som enlig eller par,

·        et større fællesskab omkring de praktiske opgaver,

·        at skabe fælles traditioner, som fællesskabets beboere kan stå inde for,

·        en daglig udfordring til beboernes sociale forståelse og tolerance og krav til ansvarlighed for hinandens ve og vel,

·        at lære at bearbejde konflikter i bofællesskabet på en åben og rationel måde,

·        et fleksibelt boligmiljø, hvor det i højere grad er muligt at blive i miljøet selv om sammensætningen i den enkelte familieenhed ændres.

· Efter indflytning tilstræbes det at deltage i fællesspisning minimum 1 gang om ugen.

§ 2 Medlemskab og ledelse

Stk. 1. Foreningen fører tre lister, en interesseliste, en venteliste og en boligliste.

Stk. 2. Optagelse på interesselisten sker ved skriftlig henvendelse til foreningens velkomstudvalg.

Stk. 3. Personer fra interesselisten kan komme på boliglisten, efter de nogle gange har mødt gruppen på café-møder/sociale aktiviteter, er godkendt til optagelse i foreningen på et fællesmøde samt har betalt kontingent og fastholdelsesgebyr.

Stk. 4. Personer fra interesselisten kan komme på ventelisten, hvis der ikke er flere boliger af den ønskede størrelse. Der føres en venteliste pr. boligstørrelse. Inden man kan komme på ventelisten, har velkomstgruppen introduceret interesserede til livet i bofællesskabet og fundet dem egnede.
Der opkræves et årligt venteliste gebyr for at stå på ventelisten.
Der er ingen rækkefølge for dem der står på ventelisten.
Bliver der en bolig ledig, vil det først og fremmest være personer på boliglisten/eksisterende beboere der får boligen tilbudt. Dernæst vil en/flere fra ventelisten blive anbefalet af velkomstgruppen til et fællesmøde. Fællesmødet vælger den der vil blive tilbudt at komme på boliglisten/tilbudt boligen. Herefter har man maksimalt 7 kalenderdage til at beslutte sig.

Stk. 5. Udgår.

Der opkræves et årligt venteliste gebyr for at stå på ventelisten.

Der er ingen rækkefølge for dem der står på ventelisten.

Stk. 6. Et medlem, der ikke kan leve op til eller arbejder for foreningens formål frem til indflytning, kan ekskluderes på et fællesmøde. Mødet skal indkaldes med 14 dages varsel. I indkaldelsen skal klart fremgå, at der skal drøftes og stemmes om eksklusion af et medlem. For at eksklusionen kan effektueres, skal mindst 50 pct. af medlemmerne være til stede og mindst to tredjedele stemme for eksklusion.

Stk. 7. Foreningen ledes af generalforsamlingen, fællesmødet og bestyrelsen.

§ 3 Kontingent, Indskud samt Fastholdelsesgebyr

Stk. 1 Fastholdelsesgebyr, kontingent samt årligt ventelistegebyr fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Alle medlemmer betaler kontingent.

Kontingentet betales pr. kalenderår og anvendes til drift af foreningen.

 

Det år et medlem bliver optaget betales ¼ af årskontingentet for kvartalet hvor optagelsen sker og ¼ for resten at første års kvartaler.

 

Fastholdelsesgebyr betales en gang pr. bolig og anvendes til evt. indkøb af rådgivning, som besluttet af fællesmødet.

 

Stk. 3 Foreningen kan ikke tage imod flere fastholdelsesgebyrer end det antal huse, der bliver bygget.

Stk.4. Udgår.

Stk. 5 Medlemmerne kan ikke hæfte for mere end sit fastholdelsesgebyr.

Stk. 6 Udmeldelse inden indflytning, sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

Ved udmeldelse inden indflytning, bliver fastholdelses-gebyret, fratrukket husstandens andel af forbrugte omkostninger tilbagebetalt.

Ved udmeldelse fratrækkes ud over husstandens andel af forbrugte omkostninger yderligere 1.500.- kr. som er selve ”fastholdelsesandelen”.

§ 4 Anciennitet

Stk. 1 Foreningens medlemmer får et bolignummer i henhold til dato for opskrivning / indbetaling af fastholdelsesgebyr.

Stk. 2 Ved udmeldelse fremrykkes anciennitet for efterfølgende medlemmer.

Stk. 3 Ønsker et nuværende medlem at skifte til ventelisten, vil denne få højeste anciennitet på ventelisten.

§ 5 Udformning af bofællesskabet

Stk. 1 Medlemmerne har indflydelse på udformningen af bofællesskabet inden for rammen af idegrundlaget og aftaler med boligselskabet.

Stk. 2 Indflydelsen varetages via fællesmøder / generalforsamlinger.

§ 6 Udvalg og fællesmøder

Stk. 1 Bofællesskabets funktioner varetages af udvalg og bestyrelse og disse udvalg nedsættes på fællesmøderne.

Stk. 2 Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde på fællesmøde eller ved fuldmagt til en anden. Ingen kan afgive stemme på mere end to (2) fuldmagter.

Stk. 3 Hvert medlem har en (1) stemme på fællesmødet.

Stk. 4 Et ekstraordinært fællesmøde kan indkaldes skriftligt af bestyrelsen eller syv (7) medlemmer med en (1) uges varsel. Der skal foreligge en dagsorden.

Stk. 5 Fællesmøder bør ikke vare mere end to (2) timer

Stk. 6 Et lovligt indkaldt fællesmøde er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, enten ved fremmøde eller fuldmagt.

Stk. 7 Beslutninger på fællesmøde træffes ved simpelt stemmeflertal beregnet af de afgivne stemmer. Ved afstemning om optagelse af nye medlemmer gælder at hvis mindst 20% af samtlige af foreningens medlemmer stemmer imod, kan vedkommende ikke optages. Der stemmes samlet om par.

Stk. 8 I reglen sker stemmeafgivning på fællesmøde mundtligt eller ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af en (1) af de repræsenterede stemmeberettigede.

Stk. 9 Beslutning på fællesmøde kan ikke træffes om forhold, der ikke klart fremgår af dagsordenen.

Stk. 10. Alle fællesmødebeslutninger føres til referat. Referatet godkendes hurtigst muligt og arkiveres i Borigo.

Stk. 11. For at sikre så høj konsensus som muligt, skal der på møder afsættes den nødvendige tid til at drøfte vigtige emner til bunds inden beslutninger træffes. Hvis en eller flere er dybt uenige i en truffen beslutning, kan det kræves at emnet tages op på det efterfølgende møde for fornyet drøftelse og endelig beslutning. Hvis beslutningen af tidsmæssige årsager ikke kan vente til næste møde, kan der indkaldes til et ekstraordinært møde.

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2  I reglen sker stemmeafgivning på generalforsamlingen mundtligt eller ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af en (1) af de repræsenterede stemmeberettigede.

Stk. 3 Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af samtlige stemmer i foreningen stemmer herfor, hvis ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 4 Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt afgivet til et (1) medlem. Et medlem kan maksimalt repræsentere en (1) fuldmagtsgiver.

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst fjorten (14) dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 2 Ethvert medlem har ret til at stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Begæring om at få et forslag behandlet skal være indgivet til bestyrelsen senest ti (10) dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag med samtlige bilag sendes skriftligt til medlemmerne senest syv (7) dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når to (2) medlemmer af bestyrelsen eller revisor finder anledning dertil, eller når 1/5 af foreningens medlemmer ønsker det.

§ 9 Afholdelse af generalforsamling

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og valg af referent

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og fastholdelsesgebyr.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for årets fællesudgifter.

7. Valg af medlemmer til bestyrelse, som selv konstituerer sig.

8. Valg af revisor samt suppleant for denne.

9. Eventuelt

§ 10 Referat af generalforsamling

Stk. 1 Der tages beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer i løbet af højest fjorten (14) dage.

Indsigelser hertil skal være formanden i hænde senest fjorten (14) dage herefter, hvorefter referatet godkendes af formand og dirigent.

Referaterne fra generalforsamlinger opbevares hos formanden.

§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen består af fem(5) medlemmer inklusive formanden. Hver bolig kan højst være repræsenteret ved et (1) medlem i bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to (2) år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år er to(2) bestyrelsesmedlem på valg, i lige år er de tre(3) andre medlemmer af bestyrelsen på valg.

Stk. 3 I forlængelse af generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.

Stk.4. De øvrige beboere er suppleanter til bestyrelsen og vælges på førstkommende fællesmøde.

Stk. 5. l tilfælde af et bestyrelsesmedlem fratræder, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på fællesmødet og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller revisor begærer det, skal der afholdes bestyrelsesmøde inden otte (8) dage.

§ 12 Bestyrelsesarbejdet

Stk. 1 Bestyrelsen administrerer foreningen i overensstemmelse med vedtægter,  generalforsamlings- og fællesmødebeslutninger.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens fællesanliggender.

Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til foreningens øvrige medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen skal arbejde for, at der skabes kontinuitet mellem foreningens arbejde og en kommende afdeling.

§ 13 Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af kassereren samt et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse ud over det indbetalte fastholdelsesgebyr.

§ 14 Administration

Stk. 1 Foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Der skal kun kunne disponeres ved underskrift i overensstemmelse med tegningsreglen i nærværende vedtægt. I enkeltstående tilfælde kan kasseren alene disponere over beløb op til kr. 2.000,00. Alle indbetalinger fra medlemmerne skal ske direkte til nævnte konto. Udbetalinger foretages også fra denne konto.

§ 15 Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 3 Foreningens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af formanden, kassereren og påtegnes af revisor.

§ 16 Revision

Stk. 1 Det godkendte og underskrevne regnskab digitaliseres og arkiveres i Borigo

Stk.2 Der vælges på generalforsamlingen en revisor samt en revisorsuppleant for en et årig periode. Genvalg kan finde sted. Der må ikke være familiesammenfald mellem revisor, revisorsuppleant og medlemmer af bestyrelsen.

§ 17 Fremleje m.v.

                           Stk. 1 Man kan ikke fremleje sin bolig eller dele af den. Tilsvarende accepteres airbnb eller anden korttids udlejning ikke. Dog vil det være acceptabelt at nære familiemedlemmer kan låne boligen eller dele af boligen i kortere tid. Feriebytte i kortere tid, vil også være muligt.

Stk. 2. Lånere kan ikke deltage i foreningens aktiviteter, uden de er inviteret.

§ 18 Manglende betaling og eksklusion

Stk. 1 Hvis opkrævede beløb ikke betales i henhold til betalingsbetingelserne fremsendes 2 rykkerbreve med fjorten dages mellemrum.

Stk. 2 Bestyrelsen kan til generalforsamlingen/ekstraordinære generalforsamling indstille et medlem til eksklusion i henhold til stk. 1

Stk. 3. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 19 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Foreningen vil automatisk blive omdannet til en afdeling under et boligselskab, når foreningens formål jf. § 1 stk. 3 opnås.

Stk. 2 Hvis foreningens formål ikke kan opnås, kan den opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves dog, at 4/5 af samtlige stemmer i foreningen stemmer herfor.

Stk. 3 Ved opløsning tilfalder foreningens resterende formue - efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld- de til den tid værende medlemmer i forhold til indbetalt fastholdelsesgebyr.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 2016, revideret på den ekstraordinære generalforsamling 29. maj 2017, den ordinære generalforsamling 19. marts 2018, den ordinære generalforsamling 14. marts 2019 og den ordinære generalforsamling 19. august 2020